Phân Tích Chứng Khoán (Bài Tập Và Bài Giải) [PDF]

Download Phân Tích Chứng Khoán (Bài Tập Và Bài Giải) [PDF] 
Small Description
Basic Info
Uploaded byphuenter (Uploader) at 2011-12-21 20:43:07
Action
Social
  • 33
Hot Meter
  • Views: 4039
  • Hits: 550
  • Snatched: 302 x time(s)
  • Last Action: 2014-10-20 23:36:10
Peers7 Seeder | 0 Leecher
Giới thiệu nội dung
LỜI NÓI ĐẦU.. 5
CHƯƠNG I: GIÁ TRỊ CỦA ĐỒNG TIỀN THEO THỜI GIAN (THE TIME VALUE OF MONEY) 7
1- Lãi đơn và lãi kép. 7
2- Thời giá của tiền tệ. 7
2.1- Giá trị tương lai của một số tiền hiện tại 7
2.2- Giá trị tương lai của một chuỗi tiền tệ đồng đều 9
2.3- Giá trị hiện tại của một khoản tiền trong tương lai 11
2.4- Giá trị hiện tại của một chuỗi tiền tệ đồng đều trong tương lai 12
BÀI TẬP CHƯƠNG I. 14
CHƯƠNG II: LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 24
1- Lợi nhuận. 24
1.1- Tỷ lệ lợi tức năm: 24
1.2- Mức sinh lời trong một khoảng thời gian: 24
1.3- Mức sinh lời bình quân số học. 25
1.4- Tỷ lệ sinh lời nội bộ (IRR): 26
2- Đánh giá rủi ro và mức sinh lời kỳ vọng. 26
2.1- Mức sinh lời kỳ vọng. 26
2.2- Đo lường rủi ro bằng độ lệch chuẩn. 27
2.3- Đo lường rủi ro bằng hệ số biến động
(The coefficient of variation) 27
2.4- Rủi ro danh mục đầu tư (Portfolio Risk) 27
BÀI TẬP CHƯƠNG II. 29
CHƯƠNG III: ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU.. 52
1- Hiện giá trái phiếu. 52
2- Tỷ suất sinh lợi trên trái phiếu. 52
2.1- Lợi tức từ lãi suất trái phiếu hay lợi tức hiện tại
(Current Yield): 53
2.2- Tỷ suất sinh lợi đáo hạn (Yield to Maturity): 53
2.3- Tỷ suất sinh lợi chuộc lại (Yield to Call): 54
2.4- Thước đo lợi suất chênh lệch giá (Capital Gain Yield) 55
2.5- Lãi trên lãi 55
3- Thời gian đáo hạn bình quân (Duration) 55
4- Độ lồi (Convexity) 57
BÀI TẬP CHƯƠNG III. 58
CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH CÔNG TY NIÊM YẾT.. 91
1- Các chỉ số về khả năng thanh toán: 91
2- Các chỉ số về phương cách tạo vốn. 91
3- Các chỉ số bảo chứng (Coverage ratios): 92
4- Các chỉ số biểu hiện khả năng sinh lời của công ty: 92
5- Các chỉ số doanh lợi: 93
6- Các chỉ số về triển vọng phát triển công ty: 93
BÀI TẬP CHƯƠNG IV.. 94
1- Các chỉ số về khả năng thanh toán: 96
2- Các chỉ số về phương cách tạo vốn. 97
3- Các chỉ số bảo chứng (Coverage ratios): 97
4- Các chỉ số biểu hiện khả năng sinh lời của công ty: 98
5- Các chỉ số doanh lợi: 98
6- Các chỉ số về triển vọng phát triển công ty: 100
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH LỰA CHỌN CỔ PHIẾU.. 129
1- Định giá cổ phiếu. 129
1.1- Cổ tức (Dividend) 129
1.2- Định giá cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức (Phương pháp DDM) 129
2- Các mô hình tăng trưởng. 130
3- Phương pháp sử dụng tỷ số P/E (Price earning ratio) và P/B (Price book value ratio) 134
4- Định giá dựa vào dòng tiền thuần (FCF) 135
BÀI TẬP CHƯƠNG V.. 138
MỘT SỐ MẪU PHÂN TÍCH CÔNG TY NIÊM YẾT. 192

Tags

Other releases

Same genre with Phân Tích Chứng Khoán (Bài Tập Và Bài Giải) [PDF]

Kinh nghiệm học tiếng anh [PDF]Japanese Language Learning Pack Tổng Hợp Ebooks Giúp Tăng Chỉ Số IQ Hữu Hiệu [PDF]Hướng Dẫn Vẽ Chân Dung: Drawing Portraits Faces and Figures [PDF]Sinh tồn với cạnh tranh khốc liệt ở văn phòng [PDF]L&M Guitar dvd 01 [NRG]

Comment for Phân Tích Chứng Khoán (Bài Tập Và Bài Giải) [PDF]

Only members can create comment.